Вступ: професія методист

Методична робота вимагає високого індивідуального розвитку фахівців. Зміни, що відбуваються в культурно-дозвіллєвому середовищі, інновації, що нестримно входять у життя, вимагають від методиста "включення" в ці процеси. Як адаптуватися у світі, що змінюється, і з честю зустріти виклик сучасності? Перш за все вирішенням цієї проблеми є самоосвіта та самовдосконалення методиста. Це - і умова, і засіб здійснення повноцінної професійної діяльності. Мабуть, найбільшими складнощами в діяльності методиста сьогодні слід назвати відсутність в його арсеналі суто методичних засобів, необхідних для виконання його службових обов'язків і функцій. Більшість не має коштів на відомчу підписку, доступ до інтернет-ресурсів, придбання сучасних технічних засобів та інше. Відвідування методистом заходу в цілях його аналізу нерідко обертається зайвою витратою часу. Як допомогти побачити проблему? Як підвищити професійний рівень фахівців, таких різних і багатогранних? Де взяти критерії для оцінки результатів їх діяльності? Відповіді на ці питання методистові необхідно шукати шляхом постійної самоосвіти та самовдосконалення своєї професійної компетенції. Говорячи про актуальність професійної діяльності методиста, основними напрямами якої є аналіз потреб керівників і фахівців, а також володіння професійними засобами, що забезпечують рішення типових завдань методичної діяльності, можна зробити висновок, що головне призначення методиста полягає в з'єднанні двох "просторів" - теорії і практики соціально-культурної, культурно-дозвіллєвої діяльності, народної художньої творчості.

2. Основні функції методичної роботи

Методичні підрозділи є важливою ланкою в організації соціокультурної діяльності і виконують наступні функції: - накопичення та аналіз інформації про методику культурно-освітньої роботи; - збір і узагальнення даних державної статистичної звітності про роботу клубних закладів, облік і аналіз основних показників соціокультурної діяльності; - пошук і впровадження нових соціокультурних проектів (практик); - формування баз даних методичних і інформаційних матеріалів; - вивчення попиту на культурні послуги; - підвищення професійного рівня фахівців клубних закладів; - організаційно-методичне забезпечення проведення фестивалів, оглядів, конкурсів; - підготовка методичних рекомендацій на допомогу клубним працівникам та забезпечення ними клубних закладів; - перспективне планування діяльності клубних закладів; - розробка комплексних програм з пріоритетних напрямів державної політики в соціокультурній сфері.

ЗРАЗОК

3. Примірне положення

4. про районний (міський) методичний центр

5. (кабінет, відділ)

I. Загальні положення

1.Примірне Положення регулює діяльність районних (міських) методичних центрів (кабінетів, відділів), які підпорядковані місцевим органам культури і є структурними підрозділами районного (міського) будинку культури чи відділу культури.

1.2 Методичний центр (далі МЦ) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, нормативно-правових актів Міністерства культури і туризму України та органів місцевого самоврядування.

II. Мета, завдання і види діяльності установи

2.1. МЦ створений в цілях підвищення ефективності діяльності і конкурентоспроможності закладів клубного типу за допомогою вдосконалення їх інформаційно-методичного забезпечення і підвищення кваліфікації персоналу.

2.2. Завданнями МЦ є:

 • організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності закладів клубного типу;
 • організація і здійснення методичного забезпечення діяльності закладів клубного типу;
 • підвищення кваліфікації працівників закладів клубного типу.

2.3. Для досягнення встановленої цим Положенням мети МЦ здійснює наступні види діяльності:

 • надання послуг з організації і проведення різних інформаційно-просвітницьких заходів;
 • надання послуг з формування і надання в користування банків даних, фонотек, відеотек, фотоматеріалів та ін. матеріалів;
 • надання послуг підвищення кваліфікації і професійної майстерності;
 • інші види діяльності, спрямовані на досягнення цілі і завдань, передбачених цим Положенням.

2.4.Одержувачами послуг МЦ є працівники закладів клубного типу_____________району (міста).

III. Організація діяльності МЦ

3.1. МЦ створюється на базі районного (міського) БК або при районному (міському) відділі культури.

3.2. На підставі цього Положення керівник МЦ розробляє своє Положення з урахуванням специфіки роботи закладів клубного типу.

3.3. У МЦ можуть бути різні структури: інформаційно-методичний відділ (кабінет, сектор), організаційно-методичний кабінет т.і.

3.4. На МЦ покладаються наступні обов'язки: - будувати свою роботу в тісній взаємодії з усіма культурно-дозвіллєвими установами району (міста) і обласною структурою (ООЦУК, ООНМЦЗКМ), що є навчально-методичною базою для МЦ; - нести відповідальність за виконання плану роботи; - здійснювати збір, обробку і аналіз основних показників діяльності клубних формувань, статистичної інформації згідно форми 7-НК; - проводити роботу по вивченню запитів і потреб мешканців району (міста); - складати перспективні і поточні плани діяльності МЦ; - здійснювати ведення журналу обліку роботи, а також іншої документації, відповідно цього Положення та посадових обов'язків співробітників МЦ; - забезпечувати проведення навчання (семінарських занять, майстер-класів, творчих лабораторій, відкритих репетицій і уроків творчих колективів, круглих столів з основних напрямків соціокультурної діяльності і т. п.) клубних працівників усіх категорій - брати участь в організації оглядів-конкурсів клубної роботи; - формувати банки даних з основних напрямків соціокультурної діяльності; - розробляти і поширювати методичні, репертуарні видання для клубних фахівців району (міста); - вести облік і паспортизацію і клубних закладів і формувань в них, створення картотеки народних умільців і творчих людей району (міста); - формувати фонд інформаційного ресурсу (бібліотеки) клубного працівника; - здійснювати проведення соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення культурних інтересів населення району (міста); - створювати інформаційні бази в клубних закладах і творчих колективах району (міста).

IV. Управління центром (кабінетом, відділом)

4.1. Керівництво і контроль за діяльністю МЦ здійснюється керівником організації, до структури якої МЦ входить(начальником відділу культури чи директором РБК (МБК) .У своїй діяльності МЦ підзвітне директорові і засновникові.

4.2. Безпосереднє керівництво діяльністю МЦ здійснюється його керівником, з яким укладається трудовий договір (контракт).

4.3. Керівник організації, до структури якої входить МЦ затверджує структуру, штатний розпис та посадові обов'язки співробітників МЦ; визначає розміри оплати праці, надбавок та інших виплат стимулюючого характеру в межах наявних коштів на оплату праці; видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками МЦ.

4.4. Працівники МЦ призначаються і звільняються з посади керівником організації до структури якої входить МЦ.

4.5. Керівник МЦ несе відповідальність за результати діяльності МЦ.

4.6. МЦ здійснює планування, прогнозування, і моніторинг своєї діяльності.

4.7. Планування своєї діяльності МЦ здійснює виходячи з цілей, передбачених цим Положенням, наявності власних творчих ресурсів, необхідності творчо-виробничого і соціального розвитку, а також з урахуванням цілей, завдань і напрямів державної політики у сфері культури, що встановлюються Міністерством культури і туризму України, управлінням культури і туризму Одеської облдержадміністрації, а також цілей і завдань у сфері культури, визначених органами місцевого самоврядування.

4.8. МЦ проводить виявлення і аналіз кращого досвіду, розробку і впровадження інноваційних форм, методів і технологій роботи, включаючи комп'ютерні і інформаційні технології.

4.9.У своїй діяльності МЦ підзвітне керівникові організації, до структури якої МЦ входить.

4.10. МЦ своєчасно надає районному (міському) відділу культури у встановленому порядку статистичну звітність(форми 7НК, 7НК зведена) про діяльність закладів клубного типу району(міста), передбачену законодавством України та внутрішніми нормативними правовими актами.

6. Зразок

7. ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КЛУБНОЇ УСТАНОВИ _______________________________________ (найменування установи) _______________________________________ (найменування методичного підрозділу)

Дата Найменуван-ня закладу клубного типу Кому (посада, П.І.П.) ^ Тема консультації Форма надання допомоги(особисто, телефоном, ел|. поштою)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Підвищення кваліфікації Аналітична година - заняття, на якому розглядається актуальна проблема, розбираються причини її виникнення і способи вирішення. Баскет-метод ( розбір ділових паперів) - метод навчання на основі імітації ситуацій, що часто зустрічаються в практиці роботи керівників. Одному з присутніх пропонують виступити в ролі керівника, якому потрібно в терміновому порядку розібрати ділові папери (листи, доповідні записки, телефонограми, факси, звіти і тому подібне), що накопичилися на його столі та прийняти з цього певні дії. Ділова гра - форма навчання, коли відтворення учбової тематики відбувається на основі ситуаційного матеріалу, що моделює ті або інші аспекти професійної діяльності слухачів. Ділова гра припускає наявність певного сценарію, правил роботи та інформації, що визначає хід змісту гри. Доповідь - метод розгорнутого освітлення актуальних проблем з метою вироблення громадської думки з наступними обговореннями і визначенням висновків, оцінок, резолюцій. Комп'ютерне навчання - метод навчання, при якому інформація надається невеликими блоками в друкарському виді або на моніторі комп'ютера. Після прочитання кожного блоку матеріалу той, хто навчається повинен відповісти на запитання, покликані оцінити глибину розуміння і ступінь засвоєння вивченого матеріалу. Конференція - засіб спілкування, обговорення і рішення проблем в наукових, професійних і політичних співтовариствах. В той же час це і засіб ділового спілкування з метою підвищення активності діяльності. Коучинг (англ. coaching) - метод безпосереднього навчання менш досвідченого співробітника досвідченішим в процесі роботи; форма індивідуального наставництва, консультування. Коучинг - форма консалтингу, тобто бізнес-консультування. На відміну від звичайного, традиційного викладання, коучинг не розповідає про минуле досліджуваного питання, не висуває і не аналізує безліч точок зору. Коучинг економить час, розкриваючи суть проблеми і пропонуючи практичні методи її рішення. Круглий стіл - один із способів обговорення проблеми, вироблення стратегії і тактики ділової політики закладу (закладів) культури. Учасниками круглого столу зазвичай є керівники або авторитетні фахівці в професійній області діяльності. Курси - одна з форм підготовки і підвищення кваліфікації працівників для сфери виробництва і управління, науки, культури, освіти, охорони здоров'я і побутового обслуговування населення. Лекція - метод усної дії, розгорнутого наукового освітлення проблем сучасності. Види: академічна, публічна, лекція-концерт, лекція-показ, кінолекторій, цикл лекцій. Майстер-клас - показовий урок фахівця з різних видів і жанрів мистецтва (творчості). Ролева гра - метод навчання, в якому ігрові ситуації зазвичай моделюють або відтворюють реальні або типові робочі ситуації, де кілька осіб, які навчаються грають певні ролі (наприклад, начальника і підлеглого) в певних обставинах, прагнучи добитися рішення поставленої навчальної задачі. Семінар - один з основних видів учбових занять, що складається з обговорень, повідомлень, доповідей, рефератів, виконаних учасниками за результатами культурно-дозвіллєвих практик. У соціокультурній сфері більшою мірою семінари використовуються як самостійна форма тематичних учбових занять, не пов'язаних з лекційними курсами. Тренінг - систематичне тренування і вдосконалення певних навичок і умінь. Під тренінгом розуміється таке навчання, в якому теоретичні блоки матеріалу мінімізовані і основна увага приділяється практичному набуванню навичок і умінь. Способи узагальнення передового досвіду Методичне орієнтування - форма повідомлення про впровадження активних форм клубної роботи в галузі, рекомендовані репертуарні і сценарні матеріали; огляд спеціальної і періодичної літератури і т. і. Методична довідка - коротка форма інформації про якісні аспекти аналізу практики клубної роботи. Методичні рекомендації - повна інформація про рекомендований досвід, відтворює як досвід проведення заходу, так і усю "закулісну" роботу, пов'язану з його вибором, моделюванням, підготовкою і т.п.; дані про причини виникнення нового досвіду, умови, значення його результативності, можливості застосування цього досвіду в типових ситуаціях і т. і. Методичний лист - коротка форма повідомлення, практично застосовується для виконання планових завдань. Узагальнення досвіду - повна інформація про передовий досвід з конкретною фіксацією результатів досвіду за певними ознаками (об'єкт аналізу, суб'єкт дії; умови проведення роботи; мета і зміст заходу, методи роботи; досягнутий результат).

Планування методичної роботи

Мета планування методичної роботи полягає в забезпеченні єдності дій органу(ів)

управління культури,колективу(ів|) закладів у визначенні пріоритетів методичної роботи,

її змісту, форм і методів. При складанні плану необхідно оцінювати:

а). міру відповідності змісту планованих заходів основним вимогам концепції розвитку

галузі культури надовгострокову перспективу;

б). міру відповідності оперативних, річних планів перспективним планам розвитку галузі

культуриконкретного закладу; в). міру виконання і ефективності проведених за попередній період заходів;

г). конкретність, чіткість і персональну відповідальність виконавців і організаторів усіх

заходів;

д). глибину і системність планованих заходів.

Планування методичної роботи необхідно проводити на діагностичній основі

(аналіз діяльності,анкетування, опитування). Таке планування дозволяє включити

в план ті заходи, які потрібні на даниймомент часу і на перспективу.

Основними джерелами планування і формування змісту методичної роботи є:

 • закони України;
 • нормативні акти, інструкції, накази Міністерства культури і туризму України, програми розвиткузакладів;
 • підручники, навчальні посібники, що дозволяють розширити, відновити традиційний зміст методичної роботи;
 • нові методичні дослідження, що підвищують рівень методичної служби;
 • інновації, нововведення, що розкривають по-новому зміст методичної роботи;
 • прогнозування рівня підготовки фахівців, що допомагають визначити основні проблеми, завдання методичної роботи, її тематику;
 • аналіз слабких ланок в методичній роботі і їх причин;
 • використання інформації про масовий і передовий досвід методичних служб у галузі культури врайоні (місті);

В цілому планований зміст методичної роботи включає наступне:

 • поглиблене вивчення основ теорії і практики соціально-культурних процесів у суспільстві;
 • вивчення нових методів роботи на основі теорії і досвіду фахівців-новаторів, які творчо працюють в Україні і за кордоном;
 • вивчення нормативних документів органів культури, які вносять корективи до фінансово-економічних і правових аспектів діяльності закладів культури;
 • вивчення і узагальнення передового досвіду закладів культури району, міста, області і т. д.

Компоненти змісту методичної роботи можуть зміняюватися залежно від конкретних умов.

Кiлькiсть переглядiв: 3708

Новини

Опитування

Як ви ставитесь до роботи районного будинку культури

Календар

Попередня Жовтень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031